แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานในการให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์

นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบออกเป็น 6 งานดังนี้

1. สำนักงานผู้อำนวยการ

2. งานหอสมุดกลาง

3. งานเทคโนโลยีการศึกษา

4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

5. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ