แบบบรรยายลักษณะงานของผู้ปฎิบัติงาน (Job Description) รายวิทยาเขต

      เป็นข้อมูลบรรยายลักษณะงานที่ผู้ปฎิบัติงานด้านวิทยบริการ  ประกอบด้วย ข้อมูลจากบุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานวิทยบริการ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี, งานวิทยบริการ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย และงานวิทยบริการ สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ